EU TIMBER REGULATION

Rok 2013 dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek UE drewno lub produkty z drewna oznacza konieczność sprostania wymogom w zakresie legalności pochodzenia drewna. Od 3 marca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 995/2010 z dnia 20 października 2010, tzw. EU Timber Regulation (EUTR). Rozporządzenie to ustanawia obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Przepisy wprowadzające wymogi EUTR do polskiego prawodawstwa zostały zamieszczone w ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku. Nowe prawo obliguje przedsiębiorców wprowadzających drewno na rynek krajów UE do wdrożenia w swojej firmie Systemu Zasad Należytej Staranności (SZNS). Oznacza to obowiązek dokonania oceny ryzyka pojawienia się w wykorzystywanym do produkcji drewnie lub wyrobach drzewnych, drewna pozyskanego w sposób nielegalny. Ocena ryzyka obejmuje także czynności sprawdzające, czy drewno nie zostało pozyskane, następnie sprzedane lub przetworzone z naruszeniem obowiązującego w danym kraju prawa, lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Ocenie ryzyka w Systemie Zasad Należytej Staranności musi więc być poddany cały łańcuch przepływu towarów związanych z drewnem. Za automatycznie spełniające wymogi EU Timber Regulation uznano dotychczas wyłącznie produkty posiadające licencję FLEGT lub spełniające wymogi Konwencji CITES. Posiadanie certyfikatów obecnych na rynku nie stanowi automatycznie potwierdzenia spełnienia wymogów EU Timber Regulation, tak jak w przypadku FLEGT lub CITES. Wymogi stawiane jednak przez te systemy certyfikacji spełniają obowiązki przewidziane w EUTR. Nie jest konieczne więc posiadanie certyfikatu ISO 38200: 2018 lub PEFC, żeby wprowadzać drewno i produkty z drewna na rynek UE. Aby produkować i sprzedawać towary z drewna, zgodnie z EU Timber Regulation, wystarczy posiadać własny, wiarygodny System Należytej Staranności (SNS). Głównym elementem Systemu Należytej Staranności są procedury umożliwiające prawidłową ocenę ryzyka wystąpienia nielegalnie pozyskanego drewna we wprowadzanym na rynek UE drewnie i produktach drzewnych. Przy ocenie ryzyka wystąpienia drewna ze źródeł nielegalnych konieczne jest uwzględnienie prawodawstwa krajów, z którego drewno pochodzi oraz szereg innych obostrzeń stawianych przez UE, ONZ i inne międzynarodowe organizacje stojące na straży przestrzegania prawa.

Do posiadania Systemu Należytej Staranności zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, które jako pierwsze wprowadzają na rynek drewno lub wyroby z drewna na terenie UE. Obowiązkiem tym objęte są więc zarówno firmy oferujące towary sprowadzone spoza UE, jak i wyprodukowane z drewna pochodzącego z krajów UE.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku weszły w życie z dniem 29 maja 2015 roku. Dla przedsiębiorców związanych z przetwarzaniem drewna lub handlem produktami zawierającym w swoim składzie drewno lub materiały drewnopochodne najważniejsze są następujące zapisy Ustawy o lasach (Dz.U. 2015 poz. 671):

Art. 66a. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 2173/2005, dokonuje przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich, w przypadku gdy ich dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości dwukrotnej wartości celnej tych produktów.

Art. 66b. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadza do obrotu nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 200 000 zł.

Art. 66c. Kto, wbrew przepisowi art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 995/2010, wprowadzając do obrotu drewno lub produkty z drewna, nie stosuje:

1) środków i procedur zapewniających dostęp do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
nr 995/2010, lub
2) procedur oceny ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 995/2010, lub
3) procedur ograniczania ryzyka, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 995/2010
– podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 200 000 zł.

Jesteśmy organizacją, która pomogła już wielu firmom, takim jak Państwa w dostosowaniu do wymogów prawnych, tak Państwo swobodnie działać na europejskich i światowych rynkach, przestrzegając jednocześnie zasad wspierających środowisko naturalne. Pomagamy w przezwyciężeniu barier prawnych i w opracowaniu własnego Systemu Należytej Staranności, zgodnego z wymogami kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Nasza działalność polega na przekazywaniu wszystkim zainteresowanym w przystępny sposób informacji na temat obciążeń prawnych w zakresie handlu towarami wytworzonymi z litego drewna, lub produktów drewnopochodnych. Zajmujemy się systemami certyfikacji ISO 38200: 2018, Systemem Zasad Należytej Staranności oraz innymi. Przeprowadzamy szkolenia z Systemu Należytej Staranności, szkolenia ISO 38200: 2018 oraz szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych. Pomożemy w uzyskaniu certyfikatu systemu ISO 38200: 2018, certyfikatu na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikatu ISO 9001, certyfikatu ISO 14001 oraz certyfikatu ISO 38200: 2018 na drewno.

Podpowiemy Państwu, jak zdobyć certyfikat ISO 38200: 2018 oraz inne, przygotujemy Państwa firmę do procedur certyfikacyjnych, dzięki czemu będziecie mogli Państwo działać na rynkach światowych, rozprowadzając drewno lub wyroby drzewne w zgodzie ze środowiskiem, racjonalnie gospodarując jego zasobami.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych