EU Timber Regulation

UE Timber Regulation określa trzy główne wymogi UE dla firm:

  1. Wprowadza zakaz dostarczania nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna na rynku UE. Definicja legalnego drewna oparta jest na prawie kraju pozyskania.
  2. Podmioty, które wprowadzają drewno na rynek UE po raz pierwszy, lub go importują, muszą posiadać System Zasad Należytej Staranności. Muszą dysponować informacją na temat źródła drewna i muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że ich drewno lub produkty z drewna pochodzą z drewna pozyskanego legalnego.
  3. Po wprowadzeniu drewna na rynek po raz pierwszy, inne podmioty, muszą prowadzić ewidencję z informacją od kogo kupiły i komu sprzedały drewno i wyroby z drewna.

Wprowadzanie legalnego drewna można rozpatrywać zarówno dla rynku wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Rynek wewnętrzny – krajowa produkcja drewna.

Rynek zewnętrzny – import.

W związku z dużym zapotrzebowaniem drewna na rynku, istnieje potrzeba importowania surowca drzewnego . Plan działania UE ma na celu wspieranie poprawy zarządzania lasami na całym świecie. Plan działania UE w dziedzinie leśnictwa przewiduje szereg środków w celu wykluczenia nielegalnego drewna z rynków, zwiększenia podaży legalnego drewna i zwiększenia popytu dla podmiotów które w sposób odpowiedzialny podchodzą do zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Nielegalne pozyskiwanie drewna obejmuje wszelkie formy pozyskiwania, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu drewna z naruszeniem ustawodawstwa kraju pozyskania. Skutki podobnych praktyk, będących częścią procesu wylesiania i związanej z tym degradacji lasów, są poważne i wiążą się z utratą różnorodności biologicznej i wzrostem emisji CO2. Nielegalne pozyskiwanie drewna pociąga również za sobą skutki gospodarcze i społeczne.

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze w wielu krajach świata, w tym jednocześnie i w Polsce, połączone z procesami globalizacyjnymi, związane są z coraz większą świadomością społeczeństw. Przesłankami stanowiącymi o procesie globalizacji są porównywalność oraz swobodny przepływ towarów i usług. Dotyczy to wielu dziedzin gospodarki narodowej, także tych, które w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z leśnictwem. Coraz większą uwagę zwraca się na to, aby uzyskiwane różnego rodzaju produkty, powiązane z głównym oraz ubocznym użytkowaniem lasu, pochodziły z terenów zarządzanych według „kodeksu dobrych praktyk leśnych”. W ostatnich kilkunastu latach, w związku z działaniami ukierunkowanymi na zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego, wiele gospodarek leśnych na świecie poddaje się dobrowolnemu procesowi certyfikacji. Dotyczy to również łańcucha dostaw produktów leśnych. W gospodarce wolnorynkowej odbywa się to zwykle poprzez wprowadzanie zewnętrznych standardów. Sam proces certyfikacji jest zagadnieniem stosunkowo skomplikowanym. Powinien on jednak przynosić korzyści nie tylko jednostce certyfikowanej, ale również potencjalnym jej odbiorcom produktów lub usług. Uzyskanie certyfikatu jest gwarantem tego, że gospodarka leśna oraz jej produkty mające odpowiednie miejsce w łańcuchu dostaw prowadzone są w sposób zrównoważony.

Poprzez łańcuch dostaw należy rozumieć wszelkie zmiany miejsc i własności produktów leśnych podczas ich pozyskiwania, transportu, przetwarzania i łańcucha dystrybucji – od lasu do końcowego użytkownika. Celem łańcucha dostaw jest stworzenie połączeń informacyjnych pomiędzy surowcami leśnymi zaliczonymi do pochodzących z lasów a źródłem tych surowców. Standard łańcucha dostaw wprowadzony łącznie z systemem monitoringu przepływu drewna i certyfikacji gospodarki leśnej dostarcza mechanizmu umożliwiającego kontrolowanie czy stosowane praktyki gospodarcze nie szkodzą środowisku naturalnemu.

Użytkowanie lasów w celu sprostania zapotrzebowania na drewno i wyroby drzewne jest uzasadnione, jeżeli realizowane jest na poziomie określonym przyrodniczymi warunkami produkcji, wymaganiami hodowlanymi i ochronnymi, a przede wszystkim zasadą trwałości lasów i idei zrównoważonego rozwoju.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych