OCENA RYZYKA

Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Coraz głośniej dobiegają głosy mówiące o zbliżającym się kryzysie w gospodarce i ciągle nowych zagrożeniach dla rozwoju polskich firm. Coraz częściej słyszymy hasła, że „w polskiej gospodarce lepiej to już było” .
W śród podawanych przyczyn niezmiennie króluje wpływ gospodarki światowej, oraz nastroje w polityce i gospodarce panujące w krajach do których docierają bezpośrednio, lub pośrednio produkty polskich firm.

Polski produkt brutto oparty jest w 55% na eksporcie, a wpływ importu – jest jeszcze większy.
Jest to szczególnie widoczne w branży drzewnej, papierniczej i w przemyśle powiązanym.

Przy tak dużym uzależnieniu polskich firm od zawirowań w innych krajach planowanie i realizacja inwestycji w chwili obecnej jest bardzo trudna. Jednocześnie firmy nie mogą sobie pozwolić na płacenie olbrzymich kwot za wynajmowanie międzynarodowych korporacji zajmujących się ustalaniem ratingów, lub działalnością finansową. W jeszcze trudniejszej sytuacji mogą być firmy, które już przeprowadziły inwestycje, a ich rentowność zaczęła się obniżać.
Wprowadzenie zmian w opracowanym projekcie inwestycyjnym może okazać się konieczne. Z perspektywy firm określenie skali kryzysu oraz przewidywanie długości jego trwania jest bardzo trudne. Co więcej samodzielne określenie realnych możliwości osiągnięcia przychodów na poziomie umożliwiającym utrzymanie płynności finansowej, w perspektywie realizacji całego projektu inwestycyjnego, może doprowadzić do upadku firmy.

Przeinwestowanie jest najczęstszą przyczyna upadku dobrze zapowiadających się firm.

Na etapie planowania inwestycji dużą uwagę przykłada się do oceny efektywności projektu inwestycyjnego poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego rachunku ekonomicznego, pozwalającego ocenić opłacalność danej inwestycji.
Natomiast w przypadku kryzysu firmy z branży drzewnej i papierniczej powinny przyłożyć większy nacisk na poprawne prognozowanie przychodów firmy i wydłużenie okresu zwrotu z dokonanych inwestycji.
Prawidłowym postępowaniem w takim przypadku jest opracowanie systemu zarządzania ryzykiem i ocena realnych zagrożeń funkcjonowania firmy.
Rozwiązania w tym zakresie proponuje norma PN-ISO 31000. Wdrożenie zasad i wytycznych normy PN-ISO 31000 pozwala jednocześnie na spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie oceny ryzyka. Wdrożenie wymagań normy PN-ISO 31000 pozwala również na sprawdzenie odporności firmy wobec istniejących, jak i potencjalnych zagrożeń.
Częstym błędem w opracowaniu własnego systemu zarządzania ryzykiem przez firmy jest niewłaściwy nacisk na zagrożenia wynikające z otoczenia makroekonomicznego firmy, lub istotne błędy przybliżeń w tym zakresie.
Pomoc nasza w opracowaniu prawidłowego systemu oceny ryzyka opiera się na wykorzystaniu szeregu metod i narzędzi dedykowanych do tego celu zgodnie z normą dotycząca zarządzania ryzykiem ISO/IEC 31010.
Należą do nich:
• Analiza przyczyny źródłowej,
• Burza mózgów,
• Wywiady strukturalne lub półstrukturalne,
• Badania zagrożeń i operatywności (HAZOP),
• Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (HACCP),
• Struktura «Co, jeśli? »(SWIFT),
• Wskaźniki ryzyka,
• Analiza scenariuszy,
• Analiza skutków trybu awaryjnego,
• Analiza drzewa błędów,
• Analiza drzewa zdarzeń,
• Analiza przyczyn i konsekwencji,
• Analiza przyczyny i skutku,
• Analiza Markov,
• Symulacja Monte Carlo,
• Ludzka analiza niezawodności,
• Statystyki bayesowskie i sieci Bayes,
• Analiza skrętu,
• Analiza ochrony warstw (LOPA),
• Drzewo decyzyjne,
• Ocena ryzyka środowiskowego,
• Analiza wpływu na działalność gospodarczą,
• Analiza decyzji wielokryterialnych (MCDA,
• Analiza wiązań,
• Krzywe FN,
• Macierz konsekwencji / prawdopodobieństwa,
• Analiza kosztów i korzyści,
• Delphi.
Zakres wykorzystanych metod i narzędzi zależy od złożoności i zakresu występujących ryzyk. W każdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie indywidualnej oceny zakresu występujących zagrożeń i odpowiedni dobór metod i narzędzi. Naszą specjalnością jest na pewno wykorzystanie metody Delphi i analiza wpływu na działalność gospodarczą ze względu na trafność otrzymywanych wyników. Według przeprowadzonych badań naukowych błąd prognozowania zagrożeń metoda Delphi, w porównaniu z innymi metodami (tj. jakościowymi oraz nieustrukturyzowanym prognozowaniem subiektywnym) jest znacznie mniejszy. W badaniach dotyczących przewidywania cen wynosił 3 – 4% dla Delphi, przy błędzie 10-15 % dla metod ilościowych i ok. 20% dla prognoz subiektywnych. Metoda polega na badaniu opinii ekspertów dotyczących prawdopodobieństwa lub czasu nastąpienia zdarzenia w przyszłości. Wynikiem (prognozą) jest zgodny sąd osób kompetentnych na określony temat.
system zarzadzania ryzykiem

Do licznych zalet tej metody należy zaliczyć:
• Anonimowość
• Niezależność opinii ekspertów
• Wieloetapowość
• Uzgodnienie i sumowanie opinii osób kompetentnych.
Gwarantując profesjonalizm w zakresie opracowania systemu zarządzania ryzykiem, zapewniamy jednocześnie pełną anonimowość i tajemnicę zachowania danych przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy


pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych