Prawodawstwo

Mając na uwadze znaczenie zasad ustanowionych w deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. w kontekście zrównoważonego zarządzania lasami, w szczególności zasady 10. dotyczącej znaczenia świadomości i udziału społeczeństwa w zakresie zagadnień środowiskowych i zasady 22. dotyczącej istotnej roli odgrywanej przez ludność tubylczą i inne wspólnoty lokalne w zakresie zarządzania środowiskiem i rozwoju, Unia Europejska podjęła działania w zakresie ustanowienia zasad obrotu drewnem na trenie UE-27.\ Wzięto również pod uwagę konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności wymóg, zgodnie z którym zezwolenie eksportowe wydane przez strony CITES w odniesieniu do okazów należących do gatunków wymienionych w załącznikach I, II lub III będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym warunku, aby takie okazy nie zostały pozyskane z naruszeniem przepisów tego państwa o ochronie zwierząt i roślin; W maju 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działań UE”[6], w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działania w październiku 2003 r.[7], a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament przyjął w tej sprawie rezolucję[8]. W 2010 roku Unia Europejska stworzyła nowe przepisy o zakazie nielegalnego drewna z wprowadzeniem na rynek UE. Rozporządzenie EU Timber Regulation zakazuje wprowadzania nielegalnie pozyskanych i wyprodukowanych produktów z drewna na rynku UE, wymagając od operatorów do wykonywania z należytą starannością weryfikacji pochodzenia drewna w celu zminimalizowania ryzyka. Przepisy EUTR wprowadzają wymóg identyfikowalności produktów z drewna w na rynku UE do ich pierwszego wprowadzenia do ich obrotu na terenie UE.   Rozporządzenie będzie miało zastosowanie w dniu 3 marca 2013 r. i dotyczy handlu drewnem wszystkich 27 państw członkowskich UE. Obejmuje większość produktów z drewna, w tym celulozy i papieru, i wymaga, aby operatorzy posiadali systemy, które zapewnią, że drewno pochodzi z legalnego źródła. Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony niektórych państw członkowskich UE i poszczególnych grup zainteresowanych do zakazania sprzedaży nielegalnego drewna w UE oraz dania równych szans dla krajów partnerskich FLEGT dla handlu drewnem z UE. Prawodawstwo  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozporządzeniu  ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 671)

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc