Prawodawstwo

Mając na uwadze znaczenie zasad ustanowionych w deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. w kontekście zrównoważonego zarządzania lasami, w szczególności zasady 10. dotyczącej znaczenia świadomości i udziału społeczeństwa w zakresie zagadnień środowiskowych i zasady 22. dotyczącej istotnej roli odgrywanej przez ludność tubylczą i inne wspólnoty lokalne w zakresie zarządzania środowiskiem i rozwoju, Unia Europejska podjęła działania w zakresie ustanowienia zasad obrotu drewnem na trenie UE-27.\ Wzięto również pod uwagę konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), w szczególności wymóg, zgodnie z którym zezwolenie eksportowe wydane przez strony CITES w odniesieniu do okazów należących do gatunków wymienionych w załącznikach I, II lub III będzie można uzyskać jedynie po spełnieniu określonych warunków, w tym warunku, aby takie okazy nie zostały pozyskane z naruszeniem przepisów tego państwa o ochronie zwierząt i roślin; W maju 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany: „Egzekwowanie prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): wniosek w sprawie planu działań UE”[6], w którym wezwała do podjęcia środków mających na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna poprzez opracowanie dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami produkującymi drewno. Rada przyjęła konkluzje dotyczące planu działania w październiku 2003 r.[7], a w dniu 11 lipca 2005 r. Parlament przyjął w tej sprawie rezolucję[8]. W 2010 roku Unia Europejska stworzyła nowe przepisy o zakazie nielegalnego drewna z wprowadzeniem na rynek UE. Rozporządzenie EU Timber Regulation zakazuje wprowadzania nielegalnie pozyskanych i wyprodukowanych produktów z drewna na rynku UE, wymagając od operatorów do wykonywania z należytą starannością weryfikacji pochodzenia drewna w celu zminimalizowania ryzyka. Przepisy EUTR wprowadzają wymóg identyfikowalności produktów z drewna w na rynku UE do ich pierwszego wprowadzenia do ich obrotu na terenie UE.   Rozporządzenie będzie miało zastosowanie w dniu 3 marca 2013 r. i dotyczy handlu drewnem wszystkich 27 państw członkowskich UE. Obejmuje większość produktów z drewna, w tym celulozy i papieru, i wymaga, aby operatorzy posiadali systemy, które zapewnią, że drewno pochodzi z legalnego źródła. Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony niektórych państw członkowskich UE i poszczególnych grup zainteresowanych do zakazania sprzedaży nielegalnego drewna w UE oraz dania równych szans dla krajów partnerskich FLEGT dla handlu drewnem z UE. Prawodawstwo  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozporządzeniu  ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 671)

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych