Szkolenia dla właścicieli lasów

 1. CEL SZKOLENIA
  Zamierzasz złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w 2015? Czy wiesz że obowiązują nowe zasady rozpatrywania wniosków zalesieniowych? Tylko niewielka cześć wnioskodawców z sukcesem otrzyma dotacje unijne na zalesianie w ramach PROW 2014-2020.
  Zdobądź przewagę nad innymi i weź udział w szkoleniu informacyjno-warsztatowym z praktycznych zasad wnioskowania o wsparcie na zalesienie w roku 2015.
  W wyniku nowych zasad naboru wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie do dnia 17 sierpnia 2015 roku należy złożyć wniosek kompletny. Po dniu 17 sierpnia 2015 roku nie będzie można składać zmian do wniosków zalesieniowych. Dlatego w ramach PROW 2014-2020 tak istotne jest dobre przygotowanie dokumentacji oraz złożonego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie.
  Dodatkowo należy również zauważyć, że nie wszystkie wnioski złożone poprawnie ze względów formalnych uzyskają pomoc na zalesienie. Wszystkie wnioski będą poddane rankingowi w zakresie kryteriów wyboru operacji. Koperta finansowa na działanie „Inwestycje w rozwój obszarów wiejskich i poprawę żywotności lasu” zaprojektowana przez MRiRW wynosi zaledwie 9,9 mln EUR dla całego obszaru kraju.
 2. ORGANIZACJA SZKOLENIA
  1. Zapewniamy doskonałą kadrę ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zalesieniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  2. Obszerne i wyczerpujące materiały szkoleniowe.
  3. Warsztaty z praktycznych zasad wypełniania wniosków.
  4. Weryfikacja dokumentacji w celu wykrycia nieprawidłowości jeszcze przed złożeniem wniosku do ARiMR.
  5. Panel pytań i odpowiedzi – nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi.
  6. Przewidujemy indywidualne konsultacje.
 3. ADRESACI SZKOLENIA
  Zapraszamy na szkolenie szczególnie:
  – rolników chcących zwiększyć dochody z gospodarstwa rolnego poprzez zalesienie najsłabszych klas bonitacyjnych ziemi;
  – rolników mających problemy z dotrzymaniem obowiązku utrzymania przynajmniej 5 % gruntów ornych gospodarstwa jako obszaru proekologiczny – (wysoki wskaźniki EFA dla powierzchni zalesionej);
  – inwestorów poszukujących alternatywnych źródeł lokowania funduszy pieniężnych – możliwość uzyskania nawet do 40 tyś zł z 1 ha zalesionego obszaru przez okres 12 lata zobowiązania;
  – doradców rolnych pragnących rozszerzyć wiedzę w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów;
 4. FORMA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
  Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na szkolenie na adres          e-mail: kontakt@testwood.pl
  Kontakt telefoniczny: 793-303-578
  Warunkiem uczestnictwa na szkolenie będzie okazanie dowodu wpłaty na konto bankowe Fundacji Współistnieć – zgłoszenia indywidualne 800 zł osoba, zgłoszenia grupowe – 720 zł osoba.
  Dane do przelewu:
  Fundacja „Współistnieć”
  ul. Willowa 12/2
  05-800 Pruszków
  Nr konta bankowego: 53 1440 1387 0000 0000 1718 8755
 5. INNE WARUNKI
  W przypadku dużej ilości chętnych i braku wolnych miejsc na szkoleniu istnieje możliwość zorganizowania drugiego szkolenia w terminie późniejszym. Proszę o ewentualną deklarację w formularzu zgłoszenia.

Krótka informacja o działaniu „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”

W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.
Wsparcie w ramach tego działania będzie realizowane poprzez udzielanie pomocy w następującej formie:
1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.
2) premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,
3) premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Beneficjenci
Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana beneficjentowi, jeżeli:
– został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
– zobowiązał się do:
– wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami – w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie,
– pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, lub zalesienia występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej,
– utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie, o którym mowa w lit. a, przez 12 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej – w przypadku ubiegania się o przyznanie premii zalesieniowej.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do gruntów:
– wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych),
– przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
– stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
– o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem,
– położonych poza:
– obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
– obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc jest przyznawana jeżeli beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Zasady przyznawania pomocy
Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc na zalesienie będą zobligowani do wcześniejszego złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesienia do właściwego miejscowo Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pomoc na zalesienie jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który zawiera m.in. informacje dotyczące:
– składu gatunkowego zalesień,
– metody sadzenia,
– określenia terminu i kolejności sadzenia,
– odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby),
– warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek,
– liczby sadzonek na hektar,
– liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia,
– formy zmieszania gatunków drzew i krzewów.

Wymogi określone w planie zalesienia dotyczą:
– powierzchni wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną,
– regionalizacji nasiennej sadzonek potrzebnych do zalesiania,
– pielęgnacji i ochrony przed zwierzyną upraw leśnych oraz terenów zalesionych.

W celu uzyskania planu zalesienia, rolnik powinien złożyć do Nadleśnictwa wniosek o jego sporządzenie, dołączając do tego wniosku następujące dokumenty:
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, a w przypadku braku tego planu
– zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
– materiał graficzny wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie,
– zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia – w przypadku braku karty informacyjnej, o której mowa w drugim tiret,
– oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty,
– wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną,
– mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca:
– wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone,
– wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów,
– wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni – w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°.
– opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
– opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:
– celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
– planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7.

Opracowany przez nadleśniczego plan zalesienia powinien zawierać m. in.:
– dane dotyczące rolnika:
– imię i nazwisko albo nazwę,
– określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
– numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomoc płatności,
– podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który sporządził ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”,
– dokumenty dołączone przez rolnika albo jednostkę do wniosku o sporządzenie tego planu;
– obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną;
– być sporządzony przy uwzględnieniu:
– stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną, których granice są oznakowane w terenie;
– wymagań określonych w art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1).

Kryteria wyboru operacji

Pomoc w ramach wsparcia na zalesienie może zostać
przyznana jeżeli zostaną spełnione kryteria wyboru operacji. Pomoc przysługiwała będzie według kolejności sumy punktów uzyskanych przez beneficjenta i ustalonej przy zastosowaniu poniższych kryteriów.

Lp. Kryteria wyboru operacji Liczba punktów
1 grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w części są zlokalizowane na
korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5
pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody położonych na obszarze Natura
2000 określonych w planie ochrony lub planie
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
14
2 grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w części są zlokalizowane na
obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w
załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie
norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344), zwanych
dalej „gruntami erozyjnymi”
12
3 grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w części przylegają do śródlądowych
wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)
10
4 grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu
terenu powyżej 12°
8
5 grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w części przylegają do lasu lub
obszaru zalesionego
6
6 grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w części są położone w województwie
o lesistości poniżej 30%
4

Rolnicy, których wnioski uzyskały minimalnie 6 pkt będą mogli uzyskać pomoc.

W pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie przysługuje tym podmiotom, których
operacje uzyskały największą sumę punktów.

HARMONOGRAM OBSŁUGI WNIOSKÓW W ZAKRESIE KOSZTÓW ZAŁOŻENIA

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie należy złożyć do biura powiatowego
ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w
terminie od dnia 15 czerwca do dnia 17 sierpnia 2015 r.
. Do wniosku dołącza się:
– kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
nadleśniczego, który sporządził ten plan;
– pisemną zgodę:
– pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią
przedmiot współwłasności,
– małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność
małżonka rolnika;
– dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania
zalesienia;
– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla
planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Stawki wielkości wsparcia w ramach działania

Lp.

Formy pomocy

Jedn.

Grupy gatunków

Iglaste

Liściaste

1

Wsparcie na zalesienie

A

Zalesianie w warunkach
korzystnych*

zł/ha

6 553

7 152

B

Zalesianie na gruntach o
nachyleniu powyżej 12°

7 146

7 624

C

Zalesianie na gruntach
erozyjnych

5 012

5 470

D

Zalesianie na gruntach
erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12°

5 711

6 098

E

Zalesianie sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym

i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych

6 934

4 984

F

Zalesianie sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym

i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu terenu
powyżej 12°

7 385

5 366

G

Zabezpieczanie przed
zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową

zł/mb

8,82

H

Zabezpieczenie drzewek 3
palikami

zł/ha

1 132

2

Premia pielęgnacyjna

A

Na gruntach w warunkach
korzystnych*

zł/ha

1 075

B

Na gruntach o nachyleniu
terenu powyżej 12°

1 237

C

Na gruntach erozyjnych

1 358

D

Na gruntach erozyjnych o
nachyleniu terenu powyżej 12°

1 628

E

Na gruntach z wykorzystaniem
sukcesji naturalnej

794

F

Na gruntach o nachyleniu
powyżej 12°

z wykorzystaniem sukcesji naturalnej

968

G

Zabezpieczenie drzewek
repelentami

424

3

Premia zalesieniowa

A

Premia zalesieniowa

zł/ha

1 215

Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
z 2015 r. poz. 349)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

                                                        pitr_green_arrows_set_4Kontakt w sprawie ofertypitr_green_arrows_set_4

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych