SZNS

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. ustanawia obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek w trzech kluczowych zobowiązaniach

1. Zakaz wprowadzania na rynek UE po raz pierwszy nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna.

Weryfikacja baz danych zawierających wykaz gatunków zagrożonych, oraz Państw objętych umowami FLEGT. Zakaz umieszczenia nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna na rynku UE oparta jest o definicję  legalnego drewna, która wypracowana jest w oparciu o kraj pozyskania takiego drewna.

2. Weryfikacja produktów z drewna wprowadzanych po raz pierwszy na rynek UE przez unijnych przedsiębiorców, w oparciu o „system należytej staranności.

Gdy na rynku, drewno i produkty z drewna zanim dotrą do konsumenta końcowego podlegają procesom w łańcuchu dostaw. Produkty z drewna są odsprzedawane, przetwarzane , zmianie ulega struktura fizykochemiczna surowca drzewnego. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji na temat źródła drewna oraz procedury umożliwiające zapewnienie że pozyskanie surowców do handlu lub produkcji pochodzi z legalnych źródeł. Aby ułatwić śledzenie produktów z drewna podmioty gospodarcze  mają obowiązek do weryfikowania trzech kluczowych elementów „systemu należytej staranności”.

 Informacja: operator musi mieć dostęp do informacji opisujących drewno i produkty z drewna, kraj pozyskania gatunek, ilość, dane dostawcy i informacji w sprawie zgodności z prawem krajowym.

 Ocena ryzyka: operator powinien ocenić ryzyko nielegalnego drewna w swoim łańcuchu dostaw, na podstawie informacji określonych powyżej, biorąc pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu.

 Ograniczanie ryzyka:  Jeżeli podczas oceny wynika, że istnieje ryzyko nielegalnego drewna w łańcuchu dostaw, to ryzyko może być zminimalizowane poprzez wymóg dostarczenia dodatkowych informacji i weryfikację produktów z drewna od dostawcy.

3. Prowadzenia ewidencji ich dostawców i klientów.

Każdy przedsiębiorca lub detalista kupna lub sprzedaży będzie musiał wskazać:

1. od kogo  drewno lub produkty z drewna zostały zakupione, a

2. do kogo drewno lub produkty z drewna zostały sprzedane.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc