SZNS

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. ustanawia obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek w trzech kluczowych zobowiązaniach

1. Zakaz wprowadzania na rynek UE po raz pierwszy nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna.

Weryfikacja baz danych zawierających wykaz gatunków zagrożonych, oraz Państw objętych umowami FLEGT. Zakaz umieszczenia nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna na rynku UE oparta jest o definicję  legalnego drewna, która wypracowana jest w oparciu o kraj pozyskania takiego drewna.

2. Weryfikacja produktów z drewna wprowadzanych po raz pierwszy na rynek UE przez unijnych przedsiębiorców, w oparciu o „system należytej staranności.

Gdy na rynku, drewno i produkty z drewna zanim dotrą do konsumenta końcowego podlegają procesom w łańcuchu dostaw. Produkty z drewna są odsprzedawane, przetwarzane , zmianie ulega struktura fizykochemiczna surowca drzewnego. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do informacji na temat źródła drewna oraz procedury umożliwiające zapewnienie że pozyskanie surowców do handlu lub produkcji pochodzi z legalnych źródeł. Aby ułatwić śledzenie produktów z drewna podmioty gospodarcze  mają obowiązek do weryfikowania trzech kluczowych elementów „systemu należytej staranności”.

 Informacja: operator musi mieć dostęp do informacji opisujących drewno i produkty z drewna, kraj pozyskania gatunek, ilość, dane dostawcy i informacji w sprawie zgodności z prawem krajowym.

 Ocena ryzyka: operator powinien ocenić ryzyko nielegalnego drewna w swoim łańcuchu dostaw, na podstawie informacji określonych powyżej, biorąc pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu.

 Ograniczanie ryzyka:  Jeżeli podczas oceny wynika, że istnieje ryzyko nielegalnego drewna w łańcuchu dostaw, to ryzyko może być zminimalizowane poprzez wymóg dostarczenia dodatkowych informacji i weryfikację produktów z drewna od dostawcy.

3. Prowadzenia ewidencji ich dostawców i klientów.

Każdy przedsiębiorca lub detalista kupna lub sprzedaży będzie musiał wskazać:

1. od kogo  drewno lub produkty z drewna zostały zakupione, a

2. do kogo drewno lub produkty z drewna zostały sprzedane.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych