Umowy FLEGT VBA

Pozyskanie surowca nielegalnego następuje w wyniku nielegalnego wyrębu oraz kradzieży drewna wyrobionego. Polityka UE na „rozwiązania narastającego problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu” została zdefiniowana w 2003 poprzez planu działań FLEGT. Plan działania doprowadził do rozwoju dwóch kluczowych instrumentów prawnych: rozporządzenia FLEGT (2005), który pozwala na kontrolę wprowadzania drewna do UE z krajów wchodzących do dwustronnych dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT (VPA) z UE i Rozporządzenie Timber UE (2010), które określa nadrzędne działania w celu zakazania umieszczania nielegalnego drewna i produktów na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie to ma wejść w życie w marcu 2013 roku.

Organy UE takie jak Rada Europy oraz Komisja Europejska prowadza negocjacje w zakresie ustanowienia umów FLEGT VBA. Rada upoważniła Komisję do negocjowania umów o partnerstwie z krajami produkującymi drewno w taki sposób, by wprowadzić w życie plan działania, a w szczególności by pobudzić handel zweryfikowanym legalnym drewnem i jego przywóz do UE. W szczególności umowa ustanawia strukturę, instytucje i systemy składające się na system zezwoleń FLEGT. W umowie przedstawia się zarysy kontroli łańcucha dostaw, ram monitorowania zgodności z prawem oraz wymagań niezależnego audytu systemu.

W centrum każdych dobrowolnych umów partnerskich FLEGT (VPA) jest system zapewniania legalności (LAS). Jego zadaniem jest określenie, monitorowanie i licencji legalnie wyprodukowanego drewna, i zapewnienie, że tylko legalne drewno jest eksportowane do Unii Europejskiej. Jednak kraje partnerskie mogą się również ustanowić własny system, który gwarantuje legalności drewna na wszystkich rynkach, a nie tylko ograniczać się do eksportu legalnego drewna do UE.

Każdy kraj partnerski VPA projektuje swój własny system w trakcie negocjacji, na podstawie istniejących mechanizmów kontroli, które mają być wzmocnione przepisami prawa krajowego. Warunki techniczne systemu zapewniania legalności ( LAS) są wyszczególnione w umowie.

Skuteczny system zapewnienia legalności drewna obejmuje weryfikację prac leśnych, jak również kontrolę transportu i obróbki drewna przez różnych właścicieli, od miejsca pozyskania drewna do punktów wywozu.

Jedną z najważniejszych zasad weryfikacji drewna przez przepisy FLEGT oraz EU Timber Regulation jest zrezygnowanie z możliwości wykorzystywania niecertyfikowanego i niekontrolowanego wkładu w produktach. Obecne systemy certyfikacyjne takie jak PEFC, fsc ze względu na dopuszczanie nawet do kilkudziesięciu procent drewna o wysokim stopniu ryzyka, nie spełniają wymogów określonych w przepisach FLEGT oraz EU Timber Regulation , co wyklucza podmioty posiadające tylko te certyfikaty z gry rynkowej.

Solidny system zapewniania legalności składa się z pięciu podstawowych elementów:

 1. Jasne określenie definicji legalnego drewna;
 2. Zapewnienie mechanizmu kontroli łańcuchów dostaw drewna;
 3. Weryfikacja zgodności z definicją legalności (pkt 1) i sterowanych łańcuchów dostaw drewna (pkt 2);
 4. Licencjonowanie legalnie wyprodukowanego drewna i produktów z drewna na wywóz;
 5. Niezależny audyt systemu zapewniania legalności w celu zapewnienia pełnego wprowadzenia w życie systemu

 

 1. Definicja legalności
  Krajowa definicja legalności przedstawia wymagania ustawowe i wykonawcze, które mają być systematycznie spełnione i zweryfikowane w celu zapewnienia zgodności z prawem produktów z drewna określonych w przepisach FELGT . Opracowanie definicji legalności drewna będzie mieć przełożenie na określenie legalnych podmiotów gospodarczych . Określenie definicji legalnego drewna w każdym kraju musi zostać wypracowane na drodze porozumienia osiągniętego w wyniku dyskusji i kompromisu. Ten zestaw wymagań prawnych powinny zawierać ustawy mające na uwadze gospodarczy, środowiskowy i społeczny aspekt gospodarki leśnej i przetwórstwa drewna. Norma określająca legalne drewno, powinna składać się z kryteriów i wskaźników z odniesień do prawa krajowego i obejmować weryfikację drewna w celu zapewnienia kontroli zgodności z przepisami FLEGT.
 2. Kontrola łańcucha dostaw
  System zapewniania legalności gwarantuje, że drewno w łańcuchu dostaw pochodzi z legalnych źródeł i że są kontrolowane przepływy drewna w całym łańcuchu dostaw, od lasu, gdzie drewno jest pozyskiwane i zabierane przez transport, magazynowanie i przetwarzanie, aż do punktu wywozu. Systemy śledzenia drewna pomaga udowodnić legalne pochodzenie w ten sposób , że na każdym etapie łańcucha dostaw jest należycie kontrolowany i uniemożliwia aby niezweryfikowane oraz nierozpoznane drewno wjechało na łańcuch dostaw.
 3. Sprawdzenie zgodności
  Kraje w których mają zastosowanie przepisy FLEGT powierzają organizacjom rządowym i pozarządowymi, które opracowują system zapewniania legalności do weryfikacji legalności drewna dostarczanego na rynek UE. Organ weryfikacyjny musi mieć odpowiednie zasoby i procedury do wykonywania dokumentacji oraz odpowiednie zaplecze informatyczne pozwalające zweryfikować drewno w łańcuchu dostaw. Organizacje poprzez własne systemy gwarantują, że drewno zostało wyprodukowane i / lub przetworzone zgodnie z definicją legalności i jego łańcuch dostaw był kontrolowany.
 4. Licencjonowanie legalnie wyprodukowanego drewna i produktów z drewna na wywóz
  Kraje członkowskie EU-27, mają zapewnić odpowiednie koncesje pozwalające na właściwe przemieszczanie surowca drzewnego i jego produktów. O ile produkcja krajowa drewna pochodząca z własnych lasów Unii Europejskiej może być weryfikowana przez system zapewniania legalności , to dla importowanych przesyłek z krajów partnerskich, władze krajowe, mają za zadanie wydawanie zezwoleń FLEGT do pojedynczych partii eksportowych, które przeszły testy weryfikacyjne.. Organ wydający zezwolenia FLEGT może uzyskać niezbędne dowody weryfikacyjne z instytucji rządowych lub wewnętrznych systemów kontroli podmiotów sektora prywatnego. System zapewniania legalności opisuje jak ocenić, zatwierdzić i monitorować (np. przez osoby certyfikatorów partii) wewnętrzne kontrole operatorów.
 5. Niezależny audyt
  Celem niezależnego audytu jest zapewnienie wiarygodności systemu zapewniania legalności poprzez monitorowanie, że wszystkie elementy systemu zostały wykonane zgodnie z zaleceniami. Rząd powołuje niezależnego audytora, opisaną w przepisach jako strona trzecia, który posiada niezbędne umiejętności i metody w celu zapewnienia jego niezależności i obiektywizmu, identyfikuje niezgodności i awarie systemów i raportuje o wynikach. Podsumowanie każdego sprawozdania z audytu jest publicznie dostępne.

Postanowienia dobrowolnej umowy o partnerstwie wspierają bieżące reformy regulacyjne, wzmacniające ramy prawne mające za zadanie propagowanie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz szersze zaangażowanie społeczności lokalnych w proces podejmowania decyzji. Umowa wyraźnie określa obszary wymagające reform oraz wyznacza ramy czasowe dla ich wdrożenia.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia ISO 38200: 2018, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji ISO 38200: 2018, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, ISO 38200: 2018 certyfikat, certyfikat systemu ISO 38200: 2018, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat ISO 38200: 2018 na drewno, certyfikat ISO 38200: 2018 jak zdobyć, certyfikat ISO 38200: 2018, certyfikacja pefc, certyfikacja ISO 38200: 2018, Chain of custody of wood and wood-based products, Łańcuch dostaw drewna i produktów drewnopochodnych