Umowy FLEGT VBA

Pozyskanie surowca nielegalnego następuje w wyniku nielegalnego wyrębu oraz kradzieży drewna wyrobionego. Polityka UE na „rozwiązania narastającego problemu nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu” została zdefiniowana w 2003 poprzez planu działań FLEGT. Plan działania doprowadził do rozwoju dwóch kluczowych instrumentów prawnych: rozporządzenia FLEGT (2005), który pozwala na kontrolę wprowadzania drewna do UE z krajów wchodzących do dwustronnych dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT (VPA) z UE i Rozporządzenie Timber UE (2010), które określa nadrzędne działania w celu zakazania umieszczania nielegalnego drewna i produktów na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie to ma wejść w życie w marcu 2013 roku.

Organy UE takie jak Rada Europy oraz Komisja Europejska prowadza negocjacje w zakresie ustanowienia umów FLEGT VBA. Rada upoważniła Komisję do negocjowania umów o partnerstwie z krajami produkującymi drewno w taki sposób, by wprowadzić w życie plan działania, a w szczególności by pobudzić handel zweryfikowanym legalnym drewnem i jego przywóz do UE. W szczególności umowa ustanawia strukturę, instytucje i systemy składające się na system zezwoleń FLEGT. W umowie przedstawia się zarysy kontroli łańcucha dostaw, ram monitorowania zgodności z prawem oraz wymagań niezależnego audytu systemu.

W centrum każdych dobrowolnych umów partnerskich FLEGT (VPA) jest system zapewniania legalności (LAS). Jego zadaniem jest określenie, monitorowanie i licencji legalnie wyprodukowanego drewna, i zapewnienie, że tylko legalne drewno jest eksportowane do Unii Europejskiej. Jednak kraje partnerskie mogą się również ustanowić własny system, który gwarantuje legalności drewna na wszystkich rynkach, a nie tylko ograniczać się do eksportu legalnego drewna do UE.

Każdy kraj partnerski VPA projektuje swój własny system w trakcie negocjacji, na podstawie istniejących mechanizmów kontroli, które mają być wzmocnione przepisami prawa krajowego. Warunki techniczne systemu zapewniania legalności ( LAS) są wyszczególnione w umowie.

Skuteczny system zapewnienia legalności drewna obejmuje weryfikację prac leśnych, jak również kontrolę transportu i obróbki drewna przez różnych właścicieli, od miejsca pozyskania drewna do punktów wywozu.

Jedną z najważniejszych zasad weryfikacji drewna przez przepisy FLEGT oraz EU Timber Regulation jest zrezygnowanie z możliwości wykorzystywania niecertyfikowanego i niekontrolowanego wkładu w produktach. Obecne systemy certyfikacyjne takie jak PEFC, fsc ze względu na dopuszczanie nawet do kilkudziesięciu procent drewna o wysokim stopniu ryzyka, nie spełniają wymogów określonych w przepisach FLEGT oraz EU Timber Regulation , co wyklucza podmioty posiadające tylko te certyfikaty z gry rynkowej.

Solidny system zapewniania legalności składa się z pięciu podstawowych elementów:

 1. Jasne określenie definicji legalnego drewna;
 2. Zapewnienie mechanizmu kontroli łańcuchów dostaw drewna;
 3. Weryfikacja zgodności z definicją legalności (pkt 1) i sterowanych łańcuchów dostaw drewna (pkt 2);
 4. Licencjonowanie legalnie wyprodukowanego drewna i produktów z drewna na wywóz;
 5. Niezależny audyt systemu zapewniania legalności w celu zapewnienia pełnego wprowadzenia w życie systemu

 

 1. Definicja legalności
  Krajowa definicja legalności przedstawia wymagania ustawowe i wykonawcze, które mają być systematycznie spełnione i zweryfikowane w celu zapewnienia zgodności z prawem produktów z drewna określonych w przepisach FELGT . Opracowanie definicji legalności drewna będzie mieć przełożenie na określenie legalnych podmiotów gospodarczych . Określenie definicji legalnego drewna w każdym kraju musi zostać wypracowane na drodze porozumienia osiągniętego w wyniku dyskusji i kompromisu. Ten zestaw wymagań prawnych powinny zawierać ustawy mające na uwadze gospodarczy, środowiskowy i społeczny aspekt gospodarki leśnej i przetwórstwa drewna. Norma określająca legalne drewno, powinna składać się z kryteriów i wskaźników z odniesień do prawa krajowego i obejmować weryfikację drewna w celu zapewnienia kontroli zgodności z przepisami FLEGT.
 2. Kontrola łańcucha dostaw
  System zapewniania legalności gwarantuje, że drewno w łańcuchu dostaw pochodzi z legalnych źródeł i że są kontrolowane przepływy drewna w całym łańcuchu dostaw, od lasu, gdzie drewno jest pozyskiwane i zabierane przez transport, magazynowanie i przetwarzanie, aż do punktu wywozu. Systemy śledzenia drewna pomaga udowodnić legalne pochodzenie w ten sposób , że na każdym etapie łańcucha dostaw jest należycie kontrolowany i uniemożliwia aby niezweryfikowane oraz nierozpoznane drewno wjechało na łańcuch dostaw.
 3. Sprawdzenie zgodności
  Kraje w których mają zastosowanie przepisy FLEGT powierzają organizacjom rządowym i pozarządowymi, które opracowują system zapewniania legalności do weryfikacji legalności drewna dostarczanego na rynek UE. Organ weryfikacyjny musi mieć odpowiednie zasoby i procedury do wykonywania dokumentacji oraz odpowiednie zaplecze informatyczne pozwalające zweryfikować drewno w łańcuchu dostaw. Organizacje poprzez własne systemy gwarantują, że drewno zostało wyprodukowane i / lub przetworzone zgodnie z definicją legalności i jego łańcuch dostaw był kontrolowany.
 4. Licencjonowanie legalnie wyprodukowanego drewna i produktów z drewna na wywóz
  Kraje członkowskie EU-27, mają zapewnić odpowiednie koncesje pozwalające na właściwe przemieszczanie surowca drzewnego i jego produktów. O ile produkcja krajowa drewna pochodząca z własnych lasów Unii Europejskiej może być weryfikowana przez system zapewniania legalności , to dla importowanych przesyłek z krajów partnerskich, władze krajowe, mają za zadanie wydawanie zezwoleń FLEGT do pojedynczych partii eksportowych, które przeszły testy weryfikacyjne.. Organ wydający zezwolenia FLEGT może uzyskać niezbędne dowody weryfikacyjne z instytucji rządowych lub wewnętrznych systemów kontroli podmiotów sektora prywatnego. System zapewniania legalności opisuje jak ocenić, zatwierdzić i monitorować (np. przez osoby certyfikatorów partii) wewnętrzne kontrole operatorów.
 5. Niezależny audyt
  Celem niezależnego audytu jest zapewnienie wiarygodności systemu zapewniania legalności poprzez monitorowanie, że wszystkie elementy systemu zostały wykonane zgodnie z zaleceniami. Rząd powołuje niezależnego audytora, opisaną w przepisach jako strona trzecia, który posiada niezbędne umiejętności i metody w celu zapewnienia jego niezależności i obiektywizmu, identyfikuje niezgodności i awarie systemów i raportuje o wynikach. Podsumowanie każdego sprawozdania z audytu jest publicznie dostępne.

Postanowienia dobrowolnej umowy o partnerstwie wspierają bieżące reformy regulacyjne, wzmacniające ramy prawne mające za zadanie propagowanie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz szersze zaangażowanie społeczności lokalnych w proces podejmowania decyzji. Umowa wyraźnie określa obszary wymagające reform oraz wyznacza ramy czasowe dla ich wdrożenia.

rfwbs-slide
szkolenia systemu należytej staranności, szkolenia fsc, szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych, systemy certyfikacji fsc, system zasad należytej staranności, system należytej staranności, OHSAS 18001, kary za brak systemu należytej staranności, fsc certyfikat, certyfikat systemu fsc, certyfikat na sprzedaż drewna konstrukcyjnego, certyfikat iso 9001, certyfikat iso 14001, certyfikat fsc na drewno, certyfikat fsc jak zdobyć, certyfikat fsc, certyfikacja pefc, certyfikacja fsc